Dárek pro beskydy.cz
E-shop provozuje ČSOP Salamandr
Máš dotaz? Napiš nám
salamander

Pravidla darování

Tyto darovací pravidla (dále jen Pravidla) upravují vztahy mezi osobou, která má zájem poskytnout dar prostřednictvím  www.darekprobeskydy.cz (dále jen „Přispěvatel“) a společností ČSOP Salamandr, IČ 702 38 723, se sídlem Za Hážovkou 1819, Rožnov pod Rahoštěm 756 61, pobočný svazek zapsaný ve spolkovém rejstříku – sp.zn. L 49437, vedený u městského soudu v Praze, která je provozovatelem webových stránek www.darekprobeskydy.cz (dále jen „Provozovatel“). Potvrzením daru potvrzujete i seznámení se s Pravidly a souhlas s nimi.

Poskytnutí daru

Poskytnutím daru na www.darekprobeskydy.cz,  tedy připsáním na příslušný účet za zde stanovených podmínek, dochází k uzavření darovací smlouvy, jejímž obsahem je darování příspěvku Přispěvatelem. Přičemž součástí této smlouvy se stávají tyto Podmínky.

Přispěvatel přispívá jednorázově nebo pravidelně na účet Provozovatele. Podle volby oblasti podpory bude částka použita na podporu jednotlivých oblastí podpory: VODA, LOUKY, LES. S částkami oblasti podpory JEN TAK, PRAVIDELNĚ, bude naloženo dle aktuální potřeby organizace. Výše příspěvku odpovídá hodnotě vyznačené na zvoleném produktu.

 

Poskytnutím příspěvku Přispěvatel zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Přispěvatel tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím příspěvku zároveň Přispěvatel deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

 

Příspěvky mohou být Provozovateli poskytovány některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci platební brány. Jedná se zejména o:

  1. platba převodem na účet provozovatele,
  2. platba platební kartou on-line,

 

Vzhledem k neobchodní povaze činnosti Provozovatele v rámci darování se na vztah Přispěvatele a Provozovatele neuplatní pravidla, která zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanoví pro vztah podnikatele a spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě.

Při darování na www.darekprobeskydy.cz se postupuje tak, že Přispěvatel vloží jeden nebo více darů do košíku a pokračuje v objednávce, v rámci které vyplní údaje nezbytné pro vystavení potvrzení o daru a pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele. Potvrzení o přijetí daru získává přispěvatel s každou objednávkou automaticky.

Přispěvatel může v případě objednání platit pouze pomocí platební karty nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem musí být částka na účtu Provozovatele identifikovatelná pod variabilním symbolem, který se generuje v objednávce a který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky.

Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky na e-mailovou adresu Přispěvatele. Tuto adresu zadává Přispěvatel v druhém kroku objednávky.

V návaznosti na úspěšnou platbu je příjemci při vyplnění kontaktních údajů zasláno poděkování.

Přehled poplatků za dar:

druh platby

poplatek za platbu

  1. a) převodem

dle banky Přispěvatele

 

 

 

 

 

 

  1. b) platební kartou

0,99 % z celkové ceny objednávky

 

 

 

Potvrzení o daru

Poskytnutí daru na www.darekprobeskydy.cz umožňuje přispěvateli odečíst si dar od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Přispěvatel má možnost vyžádat si potvrzení o daru zpětně, pokud jednoznačně doloží svůj nákup prostřednictvím www.darekprobeskydy.cz. V případě platby platební kartou se nákup považuje za doložený pouze v případě, kdy Přispěvatel vedle svých identifikačních údajů uvede číslo objednávky, které obdržel v potvrzujícím emailu k dané objednávce.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: 

Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců, (podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu):

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2000 Kč.

ČSOP Salamandr má nárok na osvobození bezúplatných příjmů (darů) od daně z příjmů (dříve daně darovací). Dary, které organizace získá, jsou tedy využity v plné výši. Podrobnější informace naleznete v zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

V. Reklamace

Vzhledem k charakteru nákupu se na dar nevztahují záruční a další podmínky stanovené občanským zákoníkem pro prodej zboží v obchodě.

VI. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel nakládá s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Přispěvatelem Provozovateli v průběhu přispívání prostřednictvím objednávky na www.darekprobeskydy.cz jsou důvěrné.

Provozovatel zpracovává osobní údaje Přispěvatele a údaje o došlých platbách organizaci ČSOP Salamandr za účelem uskutečnění plnění smlouvy s Přispěvatelem, za­řazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o možnostech dárcovství, informování o činnosti této organizace a statistiky.

Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným osobám s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli a s výjimkou sdělení jména a údajů o objednávce bance na její vyžádání v souvislosti s akceptací platebních karet MasterCard a VISA v prostředí veřejné datové sítě Internet. Provozovatel se zavazuje užívat tyto údaje pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném, a to až do vyslovení nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla Provozovatele anebo e-mailem na adresu: info@darekprobeskyd.cz.

Přispěvatel má právo na ochranu svých osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům a další práva garantovaná mu zákonem č. 101/2000 Sb. Na žádost Přispěvatele o informaci o zpracování svých osobních údajů je Provozovatel povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat v souladu s § 12, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podle § 21, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů má Přispěvatel, který se domnívá, že Provozovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Přispěvatele nebo v rozporu se zákonem, právo požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách www.darekprobeskydy.cz.

Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i Provozovatele jsou závazná Pravidla ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.